Oferty pracy


Jesteśmy przekonani, że o sukcesie Galerii Uśmiechu decydują nie tylko perfekcyjnie świadczone usługi zdrowotne, wyposażenie czy najnowocześniejsze technologie, ale przede wszystkim ludzie. Największą wartość dodaną w Galerii Uśmiechu – stomatologia Kraków tworzą pracownicy o najwyższych kompetencjach i nastawieni na systematyczne uczenie się oraz podnoszenie swoich kwalifikacji. W związku z rozwojem kliniki pojawiają się u nas nowe oferty pracy. Najczęściej poszukujemy osób na stanowisko: asystent/ asystentka stomatologiczna Kraków.

Tworząc zespół Galerii Uśmiechu staramy się nie tylko pozyskać najlepszych specjalistów, ale także zapewnić im ciągły rozwój oraz umożliwić systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych. Pracownicy kliniki uczestniczą w prestiżowych szkoleniach i nieustannie doskonalą oraz uaktualniają swoją wiedzę o najnowocześniejszych odkryciach w stomatologii.

Chcesz wraz z nami budować przyszłość naszej kliniki i nieść pomoc pacjentom? Posiadasz pasję, determinację oraz odpowiednie kompetencje? Aby dołączyć do naszego zespołu i rozpocząć karierę w dynamicznie rozwijającej się klinice, w środowisku, które sprzyja doskonaleniu zawodowemu – prześlij swoją aplikację. Podkreślamy, że najczęściej poszukujemy osób na stanowisko: asystent/ asystentka stomatologiczna Kraków.

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Stomatologii Estetycznej GALERIA UŚMIECHU zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres e-mail: 

W zgłoszeniach prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).


 

Polityka RODO dla kandydatów na pracowników i zleceniobiorców

Galeria Uśmiechu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”,  informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Uśmiechu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000856823, NIP: 5272935523, REGON: 386879088, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Francesco Nullo 42/U7, 31-543 Kraków, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 12 429 14 70 lub
    +48 511 155 155, adres email: recepcja@galeriausmiechu.pl lub biuro@galeriausmiechu.pl (zwana dalej jako: „Administrator”). 
  2. Administrator jest uprawniony żądać od Pani/Pana podania danych wskazanych przepisami prawa, tj. w art. 221 § 1 i  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, zgodnie z którym „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”, z tymże podanie danych o których mowa w pkt. 4)-6) jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.  Podanie w/w danych jest zatem obowiązkowe w oparciu o w/w przepisy. Podanie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji. Tym samym, Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagany w/w przepisami prawa, a więc danych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody).
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji w ramach której złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty aplikacyjne oraz przez okres 6 miesięcy po jej zakończeniu.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne, organizacyjne oraz prawne.
  5. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane w rozumieniu RODO. 
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.